SAMVERKA – NÄTVERKA – KOMPETENS – GÖRA SKILLNAD – TA PLATS – GODA FÖREBILDER!

Nu lyfter vi Skolbiblioteken! – reflektioner från en konferensdag 19/6, Alvesta Folkets Hus

En konferensdag i Alvesta med runt 150 förväntansfulla bibliotekarier, pedagoger, assistenter, rektorer med flera, från fem län, alla med anknytning till – SKOLBIBLIOTEKET. En dag med inledande presentation av Skolbibliotekarielyftets kartläggning av efterfrågad kompetens i skolbiblioteket och utblickar mot kommande kompetensutbildning för skolbibliotekspersonal samt ett antal inspirerande föredragshållare. Här några reflektioner.

Vad visar kartläggningen?

Synen på viktiga kompetensområden förhåller sig förhållandevis lika mellan skolbibliotekspersonal och rektorer i undersökningen. De två områdena som framträder i såväl vad som anses om kompetens i ett skolbibliotek som vad som behövs i utbildning är -INFORMATIONSKOMPETENS och LITTERATUR OCH LÄSNING.

När behöver ELEVERNA sin skolbibliotekarie? Ca 300 elever har svarat på enkäten och bland kommentarerna framträder följande ord tydligast: BEHÖVER – BÖCKER – HITTA – HJÄLPA – KUNNA. En skolbibliotekarie ska förutom allt det där med allmänbildning, ämneskunskap, digital- och informationskompetens, kunna bemöta eleverna och finnas där när behov uppstår.

Kb:s senaste STATISTIK om hur det ser ut på skolbiblioteksfronten i landet var uppe vid ett flertal tillfällen under dagen. Hälften av eleverna saknar bemannat skolbibliotek, var 6:e elev saknar helt skolbibliotek, 8 % har heltidsanställd personal o s v. Inte heller medelvärdet vad gäller personaltimmar i något av våra fem län når upp till 20 timmar/vecka, informerade Inga Andersson, Skolbibliotekarielyftets projektledare, om (tror Östergötland låg bäst till med 17). Vad spelar då en skolbibliotekslag för roll?

 

Ny lag – nytt perspektiv, vikten av att ”kunna sin skola”

Genom den nya SKOLLAGEN har frågan om skolbiblioteken skjutits över till skolan. I takt med att lagen börjar efterlevas är det rimligt att anta att skolan kommer att efterfråga ett närmare samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare, menade bland annat Madeleine Hjort, Nationella skolbiblioteksgruppen. Madeleine talade även om vikten av skolbibliotek som kan ge eleven den likvärdiga tillgången till kunskap, en form av social rättvisa. Biblioteket når ALLA elever inom ALLA kunskapsområden!

Både Göran Brolund, lärare vid Fyrisskolan i Uppsala och skolbibliotekarierna vid Bokelundsskolan i Växjö, Eric Haraldsson och Rebecca Borg talade om vikten att ”KUNNA” SIN SKOLA. Skolbibliotekarien, liksom läraren, jobbar i skolan, därför det självklart att ha god kännedom och kunskap om och utgå ifrån de STYRDOKUMENT som styr verksamheten.

 

Samverka och nätverka

Samtliga föreläsare pekade på vikten av SAMVERKAN mellan lärare och skolbibliotekspersonal. Skolbibliotekspersonalen måste ha en integrerad del i skolans arbete, liksom också den viktiga pedagogiska rollen i mötet med eleven. Fånga upp någon av de lärare som verkar ha ett ”öppet sinne” för ett samarbete. Ha god framförhållning. PLANERA gemensamt med läraren. All utbildning i informationssökning för eleven inom ett planerat tema.

NÄTVERKA med andra! Finns inget nätverk som Skolbiblioteksforum i Växjö kommun – skaffa ett Twitterkonto och ”twittra” med kollegor i andra delar av landet.

 

En rektor och en skolbibliotekarie kan göra skillnad

Vore alla rektorer som Edward Jensinger, vid Pauli gymnasium i Malmö, så skulle det kanske inte behövas några diskussioner om skolbibliotekets roll i skolan. Där är biblioteket – eller mediateket – ett självklart nav i skolan och används t ex gentemot media som vägen in för positiva nyheter och bibliotekariens profil har lyfts fram.

Visst, en rektor KAN GÖRA SKILLNAD och kunna stötta och lyfta en personalgrupp, men det är även upp till skolbibliotekspersonalen att våga kliva fram och visa vad skolbiblioteket kan tillföra skolan. TA PLATS i lärarrummet. Gå ur ”the comfort zone”!

Så kan vi väl här avsluta med Madeleine Hjorts påpekande av vikten av att visa på goda exempel. Det finns många bra skolbibliotek och duktig skolbibliotekspersonal – lyft fram dem, och ha dem som GODA FÖREBILDER!

Hoppas många fick med sig inspiration och många goda tankar hem till sitt eget skolbibliotek!

 

/Therese och Anna (Länsbibliotek Sydost resp. Länsbibliotek Jönköping)

Annonser

Skolbibliotekarielyftets konferens i Alvesta 18/6 2012 – program och anmälan

Nu lyfter vi Skolbiblioteken!

Välkommen till inspirationsdag kring grundskole- och gymnasiebibliotek
samt avspark för Skolbibliotekarielyftet!

 

Datum: 18/6 2012
Tid: 9.30-15.30
Plats: Alvesta Folkets Hus, Allbogatan 17, Alvesta
Målgrupp: Skolbliotekspersonal vid grund- och gymnasieskolor, folkbibliotekspersonal
med ansvar för skolbiblioteksverksamhet, rektorer, skolchefer samt andra intresserade
i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län.
Kostnad: 150 kr/person (fika och lunch ingår)

På programmet står:

”Vad kan väl en skolbibliotekarie?” – presentation av Skolbibliotekarielyftets kartläggning av efterfrågad kompetens i skolbiblioteket samt utblickar mot Skolbibliotekarielyftets fortsättning.

”Likvärdighet och social rättvisa – i grunden en fråga om kunskap och pedagogik. Ett kvalitativt skolbibliotek utgör en resurs för alla elever och
kunskapsområden!” Madeleine Hjort, ordförande i Nationella skolbiblioteksgruppen talar kring hur skolbibliotek kan göra skillnad och pekar på några strategiska frågor för framtiden.

välj ett av  två parallella seminarier:
”Tänk om det fanns någon som gjorde det? – om skolbiblioteket som verksamhet” Eric Haraldsson och Rebecca Borg, skolbibliotekarier vid Bokelundsskolan (åk F-6), Växjö, talar kring på vilket sätt skolbibliotekarien skiljer sig från bibliotekarien i allmänhet samt hur man som skolbibliotekarie på Bokelundsskolan arbetar för att stärka elevernas informationskompetens och läsutveckling.

”Skolbiblioteket – en pedagogisk resurs!” Göran Brolund, lärare i samhällsämnen vid Fyrisskolan i Uppsala, talar, utifrån sitt långa samarbete med amerikanska lärare, bibliotekarier och forskare, kring hur lärare och bibliotekarier på olika nivåer kan samarbeta för att göra gymnasieelever väl förberedda för högre studier och arbetsliv.

”Hur skapar man ett bra skolbibliotek?” Edward Jensinger, rektor Pauli gymnasium och styrelseledamot av CPI (Centrum för pedagogisk inspiration i Malmö), talar om hur man fick sitt skolbibliotek att bli en bärande del av Pauli gymnasiums pedagogiska arbete. Biblioteket fick priset ”Årets skolbibliotek” 2010.

Varmt välkomna!

 

Klicka på länken för att komma till program och anmälan:
http://www.rfkl.se/sv/konferenser/Nu-lyfter-vi-Skolbiblioteken/

/Inga

Konferens i Alvesta 18 juni 2012

Vilken dag som helst kommer ni att kunna anmäla er till konferensen i Alvesta. Inbjudan kommer att läggas här på bloggen, skickas ut från mig via mail samt via de kanaler som finns i de olika länen. Deltar gör Madeleine Hjort, orförande i Nationella skolbiblioteksgruppen, Eric Haraldsson och Rebecca Borg, bibliotekarier på Bokelundsskolan i Växjö, Göran Brolund, lärare på Fyrisskolan i Uppsala samt Edward Jensinger, rektor på Pauli gymnasium i Malmö.

/Inga