Kartläggning via webbenkäter

Måndagen den 16 april kommer webbenkäter skickas ut till skolbibliotekspersonal samt rektorer i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län. Syftet är att försöka fånga in vilka kompetenser bibliotekspersonal samt rektorer anser vara viktiga för att på bästa sätt delta med sin bibliotekariekompetens i skolans utveckling mot nya lärande- och arbetsformer. Vi hoppas på en hög svarsfrekvens! Analyserna av enkäterna kommer att utgöra underlag för de kommande utbildningsinsatserna. För att veta vilka behov av kompetensutveckling som finns är det därför betydelsefullt att underlaget blir så stort som möjligt. Senast den 27 april vill vi ha ditt enkätsvar.

/Inga

P.S.
Jag antar att ni inte har missat att KB idag har publicerat preliminära resultat från den pågående Skolbiblioteksstatistiken (http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2012/Manga-skolelever-saknar-tillgang-till-skolbibliotek/). Det är beklagligt att svarsfrekvensen är så låg – vågar vi hoppas på bättre svarsfrekvens på Skolbibliotekarielyftets enkäter om kompetensutveckling?

Annonser

På jakt efter rektorer

Eftersom det ingår i rektors ansvar att se till att alla elever har tillgång till skolbibliotek ingår även rektorer i Skolbibliotekarielyftets målgrupp. För att nå ut med information och webbenkäter är det naturligtvis betydelsefullt med uppdaterade kontaktlistor även för denna yrkesgrupp och särskilt viktigt är det att nå de rektorer som har skolbibliotekspersonal på sin skola. Tillhör du denna grupp av rektorer? I så fall är jag tacksam om du mailar över dina kontaktuppgifter till mig så att du kommer med på maillistor framöver. I egenskap av skolbibliotekspersonal kan du också maila över kontaktuppgifterna till din rektor till mig (inga.andersson@rfkl.se).
Det blir så mycket lättare att få en överblick över alla dessa rektorer och all denna skolbibliotekspersonal i alla dessa län och kommuner!

Rektor + skolbibliotek

Att rektor är viktig för skolbiblioteksutveckling vet vi alla. Nya skollagen ställer dessutom ytterligare krav med skrivningen om att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek som stöd för lärande och kunskapsutveckling.

Konferenser kring skollag, rektor och skolbibliotek
I Jönköpings samt Östergötlands län anordnas konferenser på temat skollag, rektor och skolbibliotek under våren. Kanske vore det något för dig som rektor att lyssna på? Efter att ha diskuterat skolbibliotek och hur ett sådant kan bidra till elevernas måluppfyllelse med andra rektorer och beslutsfattare blir det tydligare vilken slags kompetens som behövs i skolbiblioteket. Och dina tankar kring detta behövs i Skolbibliotekarielyftet!

Konferensen i Jönköping den 30/3:
http://www.skola.jonkoping.se/skolbibliotek

Konferensen i Linköping den 15/5:
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/kalendarium/program/199-skolbibliotek-och-skollag

/Inga