SAMVERKA – NÄTVERKA – KOMPETENS – GÖRA SKILLNAD – TA PLATS – GODA FÖREBILDER!

Nu lyfter vi Skolbiblioteken! – reflektioner från en konferensdag 19/6, Alvesta Folkets Hus

En konferensdag i Alvesta med runt 150 förväntansfulla bibliotekarier, pedagoger, assistenter, rektorer med flera, från fem län, alla med anknytning till – SKOLBIBLIOTEKET. En dag med inledande presentation av Skolbibliotekarielyftets kartläggning av efterfrågad kompetens i skolbiblioteket och utblickar mot kommande kompetensutbildning för skolbibliotekspersonal samt ett antal inspirerande föredragshållare. Här några reflektioner.

Vad visar kartläggningen?

Synen på viktiga kompetensområden förhåller sig förhållandevis lika mellan skolbibliotekspersonal och rektorer i undersökningen. De två områdena som framträder i såväl vad som anses om kompetens i ett skolbibliotek som vad som behövs i utbildning är -INFORMATIONSKOMPETENS och LITTERATUR OCH LÄSNING.

När behöver ELEVERNA sin skolbibliotekarie? Ca 300 elever har svarat på enkäten och bland kommentarerna framträder följande ord tydligast: BEHÖVER – BÖCKER – HITTA – HJÄLPA – KUNNA. En skolbibliotekarie ska förutom allt det där med allmänbildning, ämneskunskap, digital- och informationskompetens, kunna bemöta eleverna och finnas där när behov uppstår.

Kb:s senaste STATISTIK om hur det ser ut på skolbiblioteksfronten i landet var uppe vid ett flertal tillfällen under dagen. Hälften av eleverna saknar bemannat skolbibliotek, var 6:e elev saknar helt skolbibliotek, 8 % har heltidsanställd personal o s v. Inte heller medelvärdet vad gäller personaltimmar i något av våra fem län når upp till 20 timmar/vecka, informerade Inga Andersson, Skolbibliotekarielyftets projektledare, om (tror Östergötland låg bäst till med 17). Vad spelar då en skolbibliotekslag för roll?

 

Ny lag – nytt perspektiv, vikten av att ”kunna sin skola”

Genom den nya SKOLLAGEN har frågan om skolbiblioteken skjutits över till skolan. I takt med att lagen börjar efterlevas är det rimligt att anta att skolan kommer att efterfråga ett närmare samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare, menade bland annat Madeleine Hjort, Nationella skolbiblioteksgruppen. Madeleine talade även om vikten av skolbibliotek som kan ge eleven den likvärdiga tillgången till kunskap, en form av social rättvisa. Biblioteket når ALLA elever inom ALLA kunskapsområden!

Både Göran Brolund, lärare vid Fyrisskolan i Uppsala och skolbibliotekarierna vid Bokelundsskolan i Växjö, Eric Haraldsson och Rebecca Borg talade om vikten att ”KUNNA” SIN SKOLA. Skolbibliotekarien, liksom läraren, jobbar i skolan, därför det självklart att ha god kännedom och kunskap om och utgå ifrån de STYRDOKUMENT som styr verksamheten.

 

Samverka och nätverka

Samtliga föreläsare pekade på vikten av SAMVERKAN mellan lärare och skolbibliotekspersonal. Skolbibliotekspersonalen måste ha en integrerad del i skolans arbete, liksom också den viktiga pedagogiska rollen i mötet med eleven. Fånga upp någon av de lärare som verkar ha ett ”öppet sinne” för ett samarbete. Ha god framförhållning. PLANERA gemensamt med läraren. All utbildning i informationssökning för eleven inom ett planerat tema.

NÄTVERKA med andra! Finns inget nätverk som Skolbiblioteksforum i Växjö kommun – skaffa ett Twitterkonto och ”twittra” med kollegor i andra delar av landet.

 

En rektor och en skolbibliotekarie kan göra skillnad

Vore alla rektorer som Edward Jensinger, vid Pauli gymnasium i Malmö, så skulle det kanske inte behövas några diskussioner om skolbibliotekets roll i skolan. Där är biblioteket – eller mediateket – ett självklart nav i skolan och används t ex gentemot media som vägen in för positiva nyheter och bibliotekariens profil har lyfts fram.

Visst, en rektor KAN GÖRA SKILLNAD och kunna stötta och lyfta en personalgrupp, men det är även upp till skolbibliotekspersonalen att våga kliva fram och visa vad skolbiblioteket kan tillföra skolan. TA PLATS i lärarrummet. Gå ur ”the comfort zone”!

Så kan vi väl här avsluta med Madeleine Hjorts påpekande av vikten av att visa på goda exempel. Det finns många bra skolbibliotek och duktig skolbibliotekspersonal – lyft fram dem, och ha dem som GODA FÖREBILDER!

Hoppas många fick med sig inspiration och många goda tankar hem till sitt eget skolbibliotek!

 

/Therese och Anna (Länsbibliotek Sydost resp. Länsbibliotek Jönköping)

Annonser

Samverkan i Skolbibliotekarielyftet

Samverkan är en stor del av Skolbibliotekarielyftet. Det handlar om samverkan över länsgränser, samverkan mellan kommuner, samverkan mellan skolbibliotekspersonal och samverkan mellan olika aktörer som på olika nivåer arbetar för att prioriera och utveckla skolbiblioteksverksamhet. Detta är någonting vi kommer återkomma till här på bloggen.

Kontaktpersoner i de fem deltagande länen
För att det ska finnas en möjlighet till samverkan behöver vi veta var vi finns och och vi behöver knyta nätverk. Ni är mer än välkomna att höra av er direkt till mig på inga.andersson@rfkl.se eller 0480-44 87 94.  Andra viktiga personer i samverkansarbetet är de kontaktpersoner som finns i respektive län.

Anna Öjeheim, Länsbibliotek Jönköping
anna.ojeheim@lj.se

Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland
anne.hederen@ostsam.se

Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost
therese.emilsson@regionblekinge.se

/Inga